📢 ഇന്നത്തെ ചലച്ചിത്രം

📢 ഇന്നത്തെ ചലച്ചിത്രം

🎥 ദി ഡാർക്ക് നൈറ്റ് (2008).

🙌🏻 സംവിധാനം : ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ